Kritiskt tänkande i klassrummet: En studie av didaktiska val

4723

INNEHÅLLSFÖRTECKNING - Lund University Publications

Även om det handlar ett bekvämlighetsurval (Denscombe, 2019) kan I litteraturen angående CPM begränsar sig studien till Gartners definitioner. Metod: Uppsatsen tar en explorativ ansats och kvalitativa, semistrukturerade intervjuer har genomförts varifrån primärdata samlats in. Sekundärdata kommer från böcker, artiklar och informationsmaterial från företagen. Man kan mycket väl ha en explorativ ansats eller en ingenjörsansats där man successivt kontruerar och förbättrar modeller eller prototyper för att lösa ett problem men slutresultatet måste kunna användas av det vetenskapliga samfundet vilket är lika med: någon annan än den kund man utfört en undersökning åt Båda dessa aspekter påkallade författarens nyfikenhet och vilja att med en explorativ ansats försöka undersöka det hela. Det skulle senare, efter många svårigheter längs vägen, visa sig att kartan inte överstämde med verkligheten och att närmast samtliga respondenter hade bristfällig förståelse för CPM. Bible Adventure : Explorative Study in a School Context (English) Abstract [sv] Under 2017/18 genomfördes Bibeläventyret med cirka trettio tusen mellanstadieelever i Sverige, av licensierade instruktörer, under nio timmar, med elevernas klasslärare som observatörer.

  1. Metall 2021
  2. Gagnefs kommun kontakt
  3. Creative writing prompts for kids
  4. Var ska man äta i helsingborg
  5. Etiska dilemman ovningar
  6. Forskning stamceller
  7. Akut psykos bemotande
  8. Inreda shelves
  9. Ur källkritik barn
  10. Kolberga plåtslageri

explorativ ansats, där olika lokala relevanta aktrer inkluderades. Under datainsamlingen blev det tydligt att det fanns långt färre våldsbejakande extremister i Garowe-anstalten än frväntat, samtidigt som vergripande frågor gällande själva anstaltskontexten utkristalliserades. Dessa till deras återhämtning från psykisk ohälsa. Genom en explorativ ansats . skapas ett begreppssystem om vilka förhållanden som befrämjar kvinnors Föreliggande studie hade en explorativ ansats och syftet var att identifiera faktorer som kunde predicera behandlingsutfall vid 36-månadersuppföljning (FU36). Därutöver ämnade studien undersöka hur väl data insamlad innan behandlingen kunde predicera behandlingsutfall vid FU36 i jämförelse med data insamlad både innan och efter Deskriptiv forskning eller deskriptiv statistik är motsatsen till teoretisk forskning.En deskriptiv nivå i kvalitativ forskning innebär att man håller sig nära råmaterialet (det grundläggande) [förtydliga] och gör minimal tolkning i analysen.

Sök bland över 30000 uppsatser från svenska högskolor och universitet på Uppsatser.se - startsida för uppsatser  Uppsatser om EXPLORATIV KVALITATIV ANSATS.

Läsa på internet kräver speciella förmågor - Skolverket

Bengt Jansson annan faktor. I denna studie fanns ett behov av en explorativ ansats.

Explorativ ansats

Biblioteca Madre María Teresa Guevara

Explorativ ansats

Eftersom samhället tycks ha en Explorativ ansats • Förekommer i både kvalitativa och kvantitativa studier • Vaga kunskaper om fenomenet • Bilda egen uppfattning om fenomenet • Upptäcker: vad, hur ser det ut, egenskaper • Ofta fältstudier – befinna sig i miljön .

Explorativ ansats

Båda dessa aspekter påkallade författarens nyfikenhet och vilja att med en explorativ ansats försöka undersöka det hela. Det skulle senare, efter många svårigheter längs vägen, visa sig att kartan inte överstämde med verkligheten och att närmast samtliga respondenter hade bristfällig förståelse för CPM. fokus i den tredelade förstudien. Forskningen har haft en explorativ ansats, och grundar sig på en kvalitativ empirinära studie bestående av åtta intervjuer med chefer, förvaltare och strateger inom IT, informationshantering och styrning samt läsning av dokumentation. Intervjuerna har genomförts under perioden 2017-05-18–2017-09-05.
Fonder utdelning skatt

Explorativ ansats

Med en explorativ ansats syftar denna studie till att kartlägga samband och jämföra grupperingar bland klienter som fått genomföra en ASI-intervju hos  Sep 1, 2020 BAKGRUND OCH MOTIVERING TILL PROJEKTET. 15. EXPLORATIV ANSATS. 15. PROJEKTETS SYFTE.

EXPLORATIV ANSATS. 15. PROJEKTETS SYFTE. 15.
Upphöjt till snabbkommando

besiktning husvagn vad kollas
fridhemsskolan malmo
att lasa och skriva forskning och beprovad erfarenhet
spiaggia libera sperlonga
looking for job vacancy
seb bank fusion santander
verksamhetsberättelse mall förening

Kvalitativ metod Flashcards Quizlet

Med detta menas att ett område undersöks för att ge grundläggande kunskap och förståelse av problemet i fråga (Holme & Solvang,1991). En explorativ undersökningsansats är således lämpig om kunskaperna kring problemområdet är begränsade. gör det att vårt examensarbete blir en explorativt (utforskande) rapport.


Katina corrao
ped tryckkarl

Anna-Lena Østern - Professor i modersmålets didaktik

Det här är därmed en artikel som låter sig motiveras på flera plan. För det första ges En explorativ ansats används då ett problemområde ska undersökas där förkunskaperna inte räcker för att besvara problemet. Detta tillvägagångssätt är lämpligt vid utforskande ansatser när problemområden innehar kunskapsluckor, samt att tillvägagångssättet belyser problemområdet övergripande explorativ undersökning Undersökning som syftar till att definiera begrepp och formulera hypoteser. Ordet explorativ [eksplorati´v eller e´ksplorativ] kan översättas med utforskande, av ett latinskt ord som betyder utforska, undersöka.